1. Definities
  1. In deze algemene verkoop- en veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:
  2. Maruma  B.v., gevestigd te Purmerend en kantoorhoudende aan Signaal 55 te (1446WT) Purmerend en/of een aan haar gelieerde (rechts-)persoon die deze Voorwaarden van toepassing verklaart.
  3. Koper: Onder (Aspirant)Koper wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot
   Maruma B.v  in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ons een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan, waardonder deelneemt aan een Veiling. Met name wordt onder "koper" ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.
  4. Formulier: Daar waar in deze voorwaarden en op de internetsite sprake is van formulieren, worden daaronder begrepen de modelformulieren zoals afgebeeld op onze internetpaginas, daaronder mede inbegrepen factuurbonnen, eenmalige machtigingen ed. en tevens de door koper ongewijzigd uitgeprinte kopieën daarvan.
  5. Bieding: een door een (Aspirant)koper voor een product of een combinatie van producten via de website van Maruma B.v.  geboden bedrag, exclusief verzendkosten.
  6. Toewijzing: de uitdrukkelijke verklaring van Maruma B.v. aan de (Aspirant)koper houdende de mededeling dat het gekochte tegen betaling van de Koopsom op een Veiling definitief aan hem is toegewezen. Toewijzing kan plaatsvinden middels toezending van een (pro forma of concept) factuur.
  7. Voorwaarden: deze algemene veiling- en verkoopvoorwaarden.
  8. Koopsom: In geval van Veiling: het bedrag van de hoogste Bieding, zulks vermeerderd met verzendkosten. Indien niet van een Veiling sprake is: de door de Koper voor een of meerdere zaken geboden koopprijs, vermeerderd met de daarover verschuldigde BTW.
  9. Koopovereenkomst: Een koopovereenkomst tussen de Verkoper enerzijds en (Aspirant)koper anderzijds al dan niet via een Veiling tot stand gekomen.
  10. Toepasselijkheid
   1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Veilingen van Maruma B.v. en op alle met Maruma B.v.  aangegane overeenkomsten. iedere registratie door een (Aspirant)koper zoals vermeld binnen dit artikel Toepasselijkheid van deze Voorwaarden en iedere met Maruma B.v. gesloten (Koop-) overeenkomst, alsmede alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard en maken daarvan onverbrekelijk onderdeel uit. Partijen kunnen slechts schriftelijk van deze Voorwaarden afwijken. De toepasselijkheid van door (Aspirant)koper gehanteerde algemene of bijzondere (inkoop-) voorwaarden worden uitdrukkelijk door Maruma B.v.  van de hand gewezen.
   2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
   3. Indien ook de koper naar zijn Algemene Voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing.
   4. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
   5. In geval van een Veiling geeft elke (Aspirant)koper door registratie middels het op de website van www.maruma.nl  geplaatste daartoe bestemde formulier, dan wel door het invullen van het voorafgaand aan de Veiling door (Aspirant)koper van een schriftelijk daartoe bestemd formulier te kennen bekend te zijn en in te stemmen met deze Voorwaarden.
   6. Maruma B.v.  kan, naast deze Voorwaarden, bijzondere voorwaarden van toepassing verklaren. Indien en voor zover bijzondere voorwaarden van Maruma B.v.  strijdig zijn met deze Voorwaarden prevaleert het bepaalde in de bijzondere voorwaarden.
   7. Wanneer deze Voorwaarden tussentijds worden gewijzigd maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging te organiseren en georganiseerde Veiling en/ of tot stand gekomen overeenkomst.
  11. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
   1. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze Internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden Maruma B.v. derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven order geldt als aanbod en kan slechts leiden tot totstandkoming van de overeenkomst als aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan.
   2. Specificaties en prijzen genoemd op de Internet site kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden. Maruma B.v. garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op onze Internet site. De offerte is bedoeld als aanduiding van de goederen en diensten die geleverd kunnen worden.
   3. Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan, wanneer Maruma B.v. het door koper volledig ingevulde bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand op het moment waarop wij onze orderbevestiging aan de koper verzenden.
   4. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door vertegenwoordigingsbevoegde personen namens Maruma B.v.  schriftelijk zijn vastgelegd.
   5. Koper en Maruma B.v  komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en de bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding, tenzij het gaat om een uitgeprinte en ingevulde versie van het bestelformulier.
   6. Voor aankopen op bedrijfsnaam gelden de garantievoorwaarden gelijk aan de voorwaarden voor professioneel gebruik.
  12. Totstandkoming Koopovereenkomst in geval van Veiling
   1. In geval van Veiling is Maruma B.v  gerechtigd, zonder opgave van redenen, Biedingen niet te accepteren. Schriftelijke Biedingen dienen te worden gedaan door middel van een daarvoor bestemd en ingevuld en door de (Aspirant)koper ondertekend formulier waarop in elk geval de volledige naam en voornaam en het adres en woonplaats van de (Aspirant) koper, het product waarop wordt geboden en de prijs (exclusief verzendkosten) die wordt geboden is vermeld. De (Aspirant)koper is gebonden aan een Bieding, die als onherroepelijk en onvoorwaardelijk geldt. Maruma B.v. , noch haar medewerkers, zijn op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade die bij of in verband met een Bieding wordt veroorzaakt, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Maruma B.v. of hun leidinggevenden en/of ondergeschikten, dan wel door hen ingeschakelde hulppersonen.
   2. Maruma B.v  is gerechtigd Biedingen namens derden uit te brengen.
   3. Elke Bieding geldt als onvoorwaardelijk en onherroepelijk. Iedere persoon die een Bieding uitbrengt wordt geacht voor zichzelf te bieden en is persoonlijk aansprakelijk voor de uit zijn/haar Bieding voortvloeiende verplichtingen. Dit geldt ook indien de persoon die de Bieding uitbrengt verklaart namens een derde te handelen.
   4. Indien meerdere personen verklaren gezamenlijk een Bieding uit te brengen of te hebben uitgebracht zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
   5. Maruma B.v.  bepaalt of bij het doen van een Bieding een zodanige vergissing is gemaakt dat degene die de Bieding heeft uitgebracht niet aan zijn Bieding zal worden gehouden. (Aspirant)kopers kunnen aan de beslissing van Maruma B.v.  terzake geen enkel recht ontlenen.
   6. De (Aspirant)koper die de hoogste Bieding uitbrengt, wordt na de Toewijzing als koper aangemerkt. Bij verschil van mening tussen (Aspirant)kopers beslist Maruma B.v.  bij wijze van bindend advies wie geacht moet worden de hoogste Bieding te hebben uitgebracht, zonder dat (Aspirant)kopers daaraan enig recht kunnen ontlenen.
   7. De op één na hoogste bieder is verplicht zijn Bieding tot en met de dag dat de Zaak opgehaald kan worden c.q. geleverd wordt gestand te doen voor het geval de hoogste Bieding ongeldig wordt verklaard of niet gestand wordt gedaan, bijvoorbeeld omdat de hoogste bieder zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt, of omdat de overeenkomst met de hoogste bieder om een andere reden niet tot stand komt.
   8. De Koopovereenkomst komt in geval van Veiling tot stand op het moment van Toewijzing.
   9. (Aspirant)koper is er van op de hoogte dat de producten die door Maruma B.v. ter verkoop worden aangeboden aan Maruma B.v.  in eigendom toebehoren.
  13. Annuleringen
   1. Natuurlijk kan het voorkomen dat een bestelling langer op zich laat wachten dan gewenst is. Bij Maruma B.v.  heeft u daarom (bijna) altijd de mogelijkheid om bestellingen te annuleren. Maruma B.v. rekent geen kosten voor het annuleren van de bestelling. Slechts in het geval het gaat om op maat gemaakte bestellingen (zie op maat gemaakte bestellingen) zal een annulering niet mogelijk zijn. Voor producten die speciaal voor u besteld worden, maar niet onder het kopje Speciale bestellingen genoemd worden, ontvangt u van ons expliciet een bericht en dient u hiermee akkoord te gaan alvorens wij de bestelling accepteren.
   2. De snelste en eenvoudigste manier om uw bestelling ongedaan te maken, is door een e-mail te sturen aan ons algemene emailadres info(at)maruma(dot)nl . In uw email vermeldt u de naam waarop de bestelling is geplaatst, de producten en het ordernummer. Tevens vernemen wij graag van u de reden van annuleren. U zult vervolgens binnen één werkdag een bevestiging van uw annulering ontvangen.
   3. Als u een overeenkomst ontbindt, wordt het bedrag dat op de factuur vermeld staat binnen 14 dagen door Maruma B.v.  terug betaald op het rekeningnummer die u op de factuur zelf moet vermelden. Als u een product retourneert dient u de factuur, die u bij uw bestelling heeft ontvangen, ook mee te zenden.
  14. Garantie
   1. Maruma B.v.  houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen die in Nederland dwingend gelden voor garantie.
   2. De klant kan alleen garantie claimen bij Maruma B.v.  in Nederland wanneer het product is aangekocht bij een vestiging van Maruma B.v.  in Nederland.
   3. De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering. De factuur dient als garantiebewijs.
   4. Maruma B.v. is niet verplicht tot het verlenen van garantie, indien er sprake is van ondeskundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de breedste zin en wanneer consumentenelektronica voor professionele doeleinden is gebruikt en/of gebreken zijn ontstaan door demontage.
   5. Indien tijdens het onderzoek blijkt dat getracht is het product te herstellen door derden of een door Maruma B.v. niet erkend servicecentrum, is garantie uitgesloten behalve als het een voorlopige en noodzakelijke voorziening betreft, waarbij de noodzaak ter beoordeling van Maruma B.v. is.
   6. Indien het type of serienummer van het product is verwijderd of gewijzigd, vervalt de aanspraak op garantie.
   7. In onderstaande situaties kunt u geen gebruik maken van de fabrieksgarantie en zijn de kosten voor reparatie of vervanging geheel voor uw rekening:
    1. Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid
    2. Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik
    3. Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud
    4. Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte
    5. Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen
    6. Bij reparaties verricht door uzelf of door derden
    7. Bij normale slijtage
    8. Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val- of stootschade)
    9. Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software
  15. Op maat gemaakte bestellingen
   1. De hierna volgende artikelen worden speciaal op maat gemaakt.
    1. Bedrukkingen & borduringen 
    2. Kleding
   2. Om maat gemaakte artikelen kunnen in sommige gevallen worden geannuleerd. Deze beslissing ligt geheel bij Maruma B.v. . Indien er een annulering mogelijk is een op maat gemaakte bestelling dan worden u de volgende kosten in rekening gebracht: minimaal 50 euro bij orders kleiner dan 100 euro, bij orders groter dan 100 euro minimaal 125 euro of 15% van het totale aankoopbedrag, waarbij het te betalen bedrag autonoom door Maruma B.v.  wordt vastgesteld.
  16. Herroepingsrecht
   1. De wet verkoop op afstand stelt dat een overeenkomst gedurende 14 werkdagen kan worden herroepen. De termijn van 14 werkdagen gaat in op het moment dat de koper of degene namens de koper goederen in ontvangst neemt en bedrijf aan haar verplichtingen heeft voldaan (zie artikel 2). Bij diensten gaat de termijn in op de dag van waarop de overeenkomst wordt gesloten.
   2. Voldoet een bedrijf niet aan haar verplichtingen conform artikel 2 geldt een termijn van 3 maanden. Voldoet het bedrijf aan haar verplichtingen conform artikel 2 binnen 3 maanden geldt de termijn van 14 werkdagen vanaf dat moment.
   3. Maruma B.v.  mag geen kosten voor het opzeggen in rekening brengen. De koper is hoogstens verplicht de kosten voor het terugzenden van goederen betalen. Als de koper de overeenkomst heeft opgezegd, dan moet Maruma B.v.  de door koper betaalde bedrag terugbetalen. Dit moet Maruma B.v. zo snel mogelijk doen, maar in elk geval binnen 30 dagen na de ontbinding van de overeenkomst. Koper hoeft geen reden voor ontbinding van de koop op te geven.
   4. Herroepingsrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:
    1. voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de koper is begonnen vóór de termijn van 14 werkdagen;
    2. voor goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft;
    3. voor goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
    4. voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel kunnen bederven of verouderen;
    5. indien de koper een lening heeft afgesloten met Maruma B.v. of met derden om het goed of de dienst te kunnen financieren en herroept de koper de koop of dienstverleningsovereenkomst binnen zijn bedenktijd, dan voorziet de wet in de mogelijkheid van herroeping van de lening.
  17. Prijzen
   1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief omzetbelasting en exclusief verwijderingsbijdrage. Maruma B.v.  geeft de kosten van verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.
   2. De wijze van verpakking en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door ons bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door ons teruggenomen.
   3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
   4. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan alsdan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.
   5. Prijsverhogingen zijn toegestaan indien door gevolg van wettelijke bepalingen. Indien een bedrijf een prijsverhoging doorvoert dient de verkoper of gebruiker van de voorwaarden dit tijdig te melden aan de consument. De consument heeft dan recht op ontbinding van de overeenkomst.
  18. Betaling
   1. Per factuurdatum geldt een maximale betalingstermijn van 5 werkdagen.
   2. Bij het aangaan van een reservering is het voldoen van een reserveringsbedrag verplicht. Dit reserveringsbedrag wordt op het aankoopbedrag in mindering gebracht. Indien koper als nog besluit de reservering ongedaan te maken, volgt geen restitutie van het reserveringsbedrag.
   3. Als Maruma B.v.  na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij, voor (verder) te presteren verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Maruma B.v. onder de overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, zulks naar keuze van Maruma B.v. .
   4. Door het verstrijken van een betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Maruma B.v.  op de koper onmiddellijk opeisbaar.
   5. Bij niet of niet-tijdige betaling door koper is deze vanaf de dag waarop betaling aan Maruma B.v. uiteindelijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd ad 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.
   6. Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Maruma B.v. als gevolg van niet nakoming door koper van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de factuur met een minimum van euro 50,- exclusief omzetbelasting.
   7. Ingeval van niet-tijdige betaling is Maruma B.v. bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
   8. Ieder bedrag dat van u wordt ontvangen, zal allereerst strekken tot voldoening van die vorderingen die Maruma B.v. op u mocht hebben ten aanzien van welke Maruma B.v.  niet een eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt. Daarna zal ieder bedrag dat van u wordt ontvangen allereerst strekken ter voldoening van al eventueel verschuldigde rente en kosten als bedoeld in artikel 4.3 en 4.4.
  19. Aflevering en leveringstermijnen
   1. Tenzij anders is overeengekomen (levering onder rembours), zal Maruma B.v. de producten onder vooruitbetaling afleveren.
   2. De door ons opgegeven levertijden gaan in op het moment waarop van koper, als het door ons gehanteerde en door koper volledig ingevulde bestelformulier door ons is ontvangen. Volgens de wet kopen op afstand geldt dat, de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen bij ontbinding binnen 30 dagen terugstorten.
   3. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
   4. Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
   5. Indien de koper om wat voor reden dan ook niet tevreden is met de geleverde Maruma B.v. producten, is de koper niet gerechtigd om de betreffende producten naar Maruma B.v. terug te zenden.
   6. De verzendkosten komen voor iedere zending van en naar Maruma B.v. , importeur of fabrikant voor rekening van koper. Dit geldt voor zowel nieuwe aankopen, retouren als ook bij garanties.
   7. Door de koop geeft koper daarmee te kennen dat koper de producten volledig en onherroepelijk accepteert. Vanzelfsprekend blijven naast deze garantiebepalingen de wettelijke garantiebepalingen van kracht.
   8. De garantietermijn is nimmer langer dan door fabrikant van product wordt aangegeven, echter met dien verstande dat bij professioneel gebruik de garantietermijn is gemaximaliseerd tot 6 maanden.
   9. Op veiling artikelen wordt geen garantie verleent.
   10. Schadeclaims en/of omruilingen achteraf kunnen niet in behandeling worden genomen. Mocht blijken dat een product defect is nadat de bezorgdienst weer is vertrokken, dient u hier binnen 24 uur melding van te maken.
   11. Defecten worden door ons gecontroleerd om uit te sluiten dat het hier gebruikersfouten betreft. Indien het een gebruikersfout betreft zijn wij genoodzaakt de transportkosten in rekening te brengen. Wij zullen het product in dit geval trachten te repareren en wij zullen u vooraf op de hoogte brengen van de te verwachten reparatiekosten. Indien u niet wenst te repareren dient u het product binnen 14 dagen bij ons op te halen.
   12. In het geval van gebruikersfouten worden er ook geen aankoopbedragen teruggestort. Ook hierbij geldt dat het product uw eigendom blijft en dat u dit binnen 14 dagen bij ons op dient te halen.
   13. Verbruiksgoederen zoals poetspads, batterijen, wax en andere producten vallen buiten iedere garantie.
  20. Eigendomsvoorbehoud
   1. De eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat koper al hetgeen koper ter zake van enige overeenkomst met Maruma B.v. verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichte of te verrichten werkzaamheden.
   2. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, afleveren of vervreemden.
  21. Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden
   1. De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Maruma B.v. geleverde producten en/of diensten.
   2. Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Maruma B.v. cq. Maruma B.v.  haar toeleveranciers, behandelen en gebruiken.
   3. De koper zal Maruma B.v. direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
   4. De koper is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct (max. 1 dag na ontvangst) aan Maruma B.v.  te melden.
  22. Deelnamevoorwaarden voor kopen en Veilingen
   1. (Aspirant)koper dient meerderjarig te zijn en bevoegd om rechtshandelingen te verrichten. (Aspirant)koper dient zich voor aanvang van de veiling door Maruma B.v.  te laten registreren middels het Formulier op de site en zich op eerste verzoek op behoorlijke wijze te legitimeren, bij gebreke waarvan hij niet gerechtigd is deel te nemen aan de Veiling. Door invulling van het Formulier geeft (Aspirant)koper Maruma B.v. uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken overeenkomstig het bepaalde in artikel "Persoonsgegevens".
   2. (Aspirant)koper is verplicht er voor te zorgen dat door hem op het Formulier de gegevens volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld en garandeert de juistheid, volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Van eventuele wijzigingen in deze ingevulde gegevens dient de (Aspirant)koper Maruma B.v. omgaand schriftelijk op de hoogte te stellen.
   3. (Aspirant)kopers dienen op eerste verzoek en naar genoegen van  Maruma B.v. aan te tonen dat zij kredietwaardig zijn, bij gebreke waarvan  Maruma B.v. hen de deelname aan de Veiling kan ontzeggen.
   4. De gebruikersnaam en het wachtwoord waarvan de (Aspirant-)koper gebruik maakt bij een Veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door (Aspirant-)koper niet aan derden worden overgedragen. Als de (Aspirant-)koper vreest dat een ander zijn wachtwoord kent, dient (Aspirant-)koper Maruma B.v. hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Maruma B.v. blokkeert in dat geval verdere toegang om misbruik in naam van de (Aspirant-)koper te voorkomen. De (Aspirant-)koper zal hierna op diens verzoek een nieuw wachtwoord ontvangen. De (Aspirant-)koper blijft altijd aansprakelijk, ook in geval van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam, voor alle handelingen die op een Veiling plaatsvinden en (Aspirant-)koper zal Maruma B.v.  vrijwaren en schadeloos stellen voor alle schade die voortvloeit uit misbruik en/of gebruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam. Maruma B.v.  is te allen tijde gerechtigd om nakoming te vorderen van (Aspirant-)koper van biedingen die hebben plaatsgevonden door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van (Aspirant-)koper.
   5. Door registratie op de via het Formulier heeft (Aspirant-)koper toegang tot een Veiling en het recht daarop als bieder op te treden. Maruma B.v. behoudt zich het recht voor registratie en deelname aan een Veiling te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.
  23. Nieuwsbrieven
   1. Maruma B.v.  klanten aanvaarden toezending van Maruma b.v.  Nieuwsbrieven. Men kan zich hiervoor uitschrijven door gebruik te maken van een afmeldcode. Deze wordt vermeld in de Nieuwsbrief.
  24. Intellectuele eigendom
   1. Alle rechten van intellectuele eigendom op aan u ter beschikking gestelde producten en verband houdende met deze Internetsite berusten bij Maruma B.v.  c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectuele eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografe van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede - al dan niet octrooieerbare - technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.
   2. De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan u door Maruma B.v.  ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé gebruik wijzigen of aanpassen, zonder Maruma B.v. haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
   3. Koper mag de merken van Maruma B.v. niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
   4. Maruma B.v. verklaart dat naar haar beste weten dat door Maruma B.v.  geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Maruma B.v., naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling van de door koper voor het Maruma B.v. product aan Maruma B.v. betaalde prijs met inhouding van een redelijk bedrag van afschrijving.
   5. De koper stelt Maruma B.v. direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de producten door Maruma B.v. inbreuk maakt op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.
   6. Maruma B.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder Maruma B.v.  haar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  25. Aansprakelijkheid
   1. Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Maruma B.v. nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. Maruma B.v.  is niet aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, winstderving en stilstandschade, daaronder begrepen gelden schade door koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken of door de zaken zelf.
   2. Maruma B.v.  is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan storingen in de verbinding met Internet providers, email storingen, storingen in het gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit, storingen in verband met de invoering van de Euro en andere storingen.
   3. Ook is Maruma B.v.  niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Internet site van Maruma B.v. wegens onderhoud of anderszins.
   4. De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de koper komen.
   5. Maruma B.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de door ons geleverde informatie over de door ons geleverde producten. Tevens sluit Maruma B.v.  iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door ons gegeven adviezen en antwoorden op vragen via e-mail en/of de telefoon, tenzij hier sprake is van opzet op grove schuld.
   6. De koper is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. De koper is ook verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventueel misbruik of ongeautoriseerd gebruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord. Zulks is slechts anders vanaf het moment dat koper aan Maruma B.v.  schriftelijk heeft verzocht de identificatiecode en/of wachtwoord buiten gebruik te stellen. Behoudens tegenbewijs wordt de koper geacht tekort geschoten te zijn in de geheimhouding van zijn wachtwoord indien misbruik van zijn identificatiecode en/of wachtwoord gemaakt wordt.
   7. Onze advertenties en productinformaties zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en alle afbeeldingen zijn van de laatste update. Toch sluipen er soms fouten in. Ook worden de vorm en enkele details van de producten soms gewijzigd. Maruma B.v.  kan echter geen enkele claim aanvaarden voor welke fout dan ook (gewijzigde vorm, samenstelling, kleur en/of prijs).
  26. Overmacht
   1. Indien Maruma B.v.  door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
   2. Indien de overmachttoestand 31 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding. Volgens de wet kopen op afstand geldt dat, de maximale levertijd 30 dagen bedraagt tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is zal de verkoper de consument hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bied om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen bij ontbinding binnen 30 dagen terugstorten.
   3. Onder overmacht van Maruma B.v. wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Maruma B.v. of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
   4. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.
  27. Persoonsgegevens
   1. Maruma B.v. conformeert zich aan de Wet Persoonsregistraties cq. de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens, aangemeld bij de Registratiekamer. Terzake wordt verwezen naar de aparte "Privacy Statement" van Maruma B.v., zoals opgenomen in deze site.
  28. Privacyverklaring
   1. (Aspirant)koper verleent hierbij toestemming aan Maruma B.v. om gegevens die (Aspirant)koper verstrekt bij de in artikel "Deelnamevoorwaarden voor kopen en Veilingen" bedoelde registratie in haar administratie te bewaren en door Maruma B.v. en aan haar gelieerde vennootschappen te gebruiken voor de volgende doeleinden:
    1. voor controledoeleinden;
    2. om haar diensten te verlenen;
    3. om een bieding van (Aspirant)koper af te handelen (waaronder het versturen van facturen) en (Aspirant)koper over het verloop daarvan te informeren;
    4. om (Aspirant)koper te informeren over veilingen die worden georganiseerd; als (Aspirant)koper geen prijs stelt op deze informatie kan (Aspirant)koper dat aangeven door contact op te nemen met de klantenadministratie van Maruma B.v.  waarvan de contactgegevens onder meer zijn vermeld op Contact;
    5. om (Aspirant)koper te informeren over veilingen van producten en diensten die op basis van persoonlijke voorkeuren van (Aspirant)koper zijn geselecteerd; als (Aspirant)koper geen prijs stelt op deze informatie kan (Aspirant)koper dat aangeven door middel van het invullen en verzenden van het Formulier dan wel door contact op te nemen met de klantenadministratie van Maruma B.v. waarvan de contactgegevens onder meer zijn vermeld op Contact;
    6. om (Aspirant)koper te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website;
    7. om gegevens aan derden te verstrekken op basis van een wettelijke verplichting;
    8. om gegevens van (Aspirant)koper aan derden te openbaren of te verstrekken in het kader van een gerechtelijke procedure;
    9. om (Aspirant)koper te contacteren voor marketingdoeleinden; als (Aspirant)koper hierop geen prijs stelt, kan (Aspirant)koper dat aangeven door contact op te nemen met de klantenadministratie van Maruma B.v. waarvan de contactgegevens onder meer zijn vermeld op Contact;
    10. om gegevens van (Aspirant)koper aan derden (waaronder Maruma B.v.) te verstrekken in het kader van de afhandeling van een Veiling.
   2. Voorts legt Maruma B.v.  informatie vast met het oog op het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede voor beveiliging van de website.
   3. Daarnaast kan Maruma B.v. informatie over het gebruik door (Aspirant)koper van de website verzamelen en analyseren. Hierbij kan door Maruma B.v. gebruik worden gemaakt van een Cookie. Dit is een klein tekstbestand dat door een browser wordt opgeslagen op de computer waarvan(Aspirant)koper gebruik maakt. (Aspirant)koper kan zijn browser zo instellen dat (Aspirant)koper tijdens een bezoek aan de website geen Cookies ontvangt. In dat geval kan het gebeuren dat (Aspirant)koper geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de website of dat (Aspirant)koper geen toegang heeft tot onderdelen van de website. Voorts wordt in een Cookie informatie opgeslagen om een volgend bezoek aan de website van Maruma B.v. te vergemakkelijken.
   4. Bij de verdere groei en ontwikkeling van Maruma B.v.  kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming van Maruma B.v. worden overgedragen aan een derde. In dat geval kunnen door Maruma B.v. ook persoonsgegevens van (Aspirant)koper die door Maruma B.v. overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en dit artikel 4 worden bewaard en gebruikt worden overgedragen aan een derde. (Aspirant)koper verleent hiervoor door aanvaarding van deze Voorwaarden reeds nu voor alsdan zijn uitdrukkelijke toestemming.
   5. Maruma B.v. kan persoonsgegevens van (Aspirant)koper gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in de in dit artikel opgenomen privacybepaling. In voorkomend geval kan Maruma B.v. (Aspirant)koper hierover informeren via de website www.maruma.nl alvorens hiertoe over te gaan. (Aspirant-)koper komt hierbij met Maruma B.v. overeen dat (Aspirant-)koper de Voorwaarden zoals opgeslagen op www.maruma.nl steeds voorafgaand aan het bezoek aan een Veiling/de website zal raadplegen zodat (Aspirant-)koper van de laatste wijzigingen op de hoogte blijft. Het bepaalde in artikel "Toepasselijkheid" is van overeenkomstige toepassing.
   6. (Aspirant-)koper mag de gegevens die Maruma B.v. over hem verzamelt desgewenst inzien en laten corrigeren voorzover deze onjuist zijn.
  29. Toepasselijk recht en verdragen
   1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
   2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  30. Geschillen beslechting
   1. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door een daartoe bevoegde rechter, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. Maruma B.v. is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel  Amsterdam  onder nummer: 33276222

 

Maruma b.v. / Signaal 55 / 1446 WT Purmerend / KVK: 33276222 / B.T.W nr: NL8098.66.808.B01 / Tel: 0299 416012 / Fax: 0299 416013